OY HARTWALL AB:N MEDIAPANKIN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä
Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Oy Hartwall Ab:n (”Hartwall”) tarjoamaa mediapankkipalvelua ("Mediapankki"). Mediapankin käyttö edellyttää, että käyttäjä (”Käyttäjä”) rekisteröityy Käyttäjäksi ja että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Mediapankin käyttöä säänteleviä ehtoja ja määräyksiä.

Rekisteröityminen
Mediapankkiin voi rekisteröityä antamalla nimen, sähköpostiosoitteen, yrityksen tiedot, osoitetiedot, puhelinnumeron ja Hartwallin yhteyshenkilön tiedot. Käyttäjän tulee antaa rekisteröitymiseen tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Rekisteröitymällä Mediapankkiin Käyttäjä hyväksyy nämä Mediapankkia koskevat käyttöehdot, jonka jälkeen käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Hartwall on myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen sekä salasanan ja Käyttäjä on hyväksynyt Mediapankin käyttöehdot ja osoittanut olevansa täysi-ikäinen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Mediapankkia ja Materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa Hartwallille rekisteröitymiseen tarpeellisten tietojen muuttumisesta viivytyksettä.

Hartwall kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Mediapankkiin. Henkilötietoja käytetään ainoastaan Mediapankin kehittämiseen ja Mediapankissa tapahtuvista muutoksista tiedottamiseen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä antaa Hartwallille yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

Mediapankki ja käyttöoikeus
Mediapankki sisältää Hartwallin markkinointimateriaaleja, pakkausaineistoja, kuvia, logoja, tavaramerkkejä, liiketunnuksia ja muuta materiaalia (”Materiaali”). Materiaali on Hartwallin tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja Materiaali on suojattu tavaramerkkioikeuksin, suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Hartwallilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Mediapankkia, Materiaalia, näiden saatavilla oloa tai näiden saatavuuden edellytyksiä.

Käyttäjällä ei ole alla mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Hartwallin nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua Materiaalia.

Hartwall myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Materiaalia Hartwallin tuotteita koskevassa markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Hartwallin liiketoimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että Materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Materiaalin käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai muuttaa Materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Materiaalin kokoa, mikäli Materiaalin käyttö tätä edellyttää.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle. Hartwallilla on milloin tahansa oikeus kieltää Mediapankin käyttö ja peruuttaa Materiaalin rajoitettu käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle.

Ei takuita
Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Mediapankin käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Mediapankki tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Hartwall ei takaa, että Mediapankki vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Mediapankki on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Hartwall ei myöskään takaa, että Materiaali vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Materiaalin lataamisesta Mediapankista.

Vastuunrajoitus
Hartwall ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Mediapankin tai Materiaalin käytöstä; (b) siitä, että Mediapankin tai Materiaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Mediapankki tai Materiaali on virheellinen.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka
Näihin käyttöehtoihin sekä Käyttäjän ja Hartwallin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai Käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Käyttöehtojen voimaantulo, muutokset ja yhteystiedot
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.4.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Hartwall varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Hartwallilla on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Mediapankkiin pääsyä sekä oikeus lopettaa Mediapankin ja sen avulla tarjottavan Materiaalin tai näiden osien tuottaminen.

Jos Käyttäjällä on kysyttävää näistä käyttöehdoista, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Hartwallin nettisivujen palautelomakkeiden kautta.

Rekisteriseloste